Valtioneuvoston asetus MMM/2020/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (11/2020) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella tarkennettaisiin vuodelta 2020 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää ensimmäisessä maksuerässä vuoden 2020 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Palkkiot on tarkoitus maksaa joulukuussa 2020. Asetuksella säädettäisiin myös määrärahojen siirrosta tuotantosidonnaisen tuen eri toimenpiteiden välillä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 53 a artiklan mukaisesti. Tuotantosidonnaiseen tukeen käytettävissä olevia määrärahoja siirrettäisiin nautapalkkiosta peltokasvikasvipalkkioon noin 2,7 miljoonaa euroa. Määrärahan siirron tavoitteena on auttaa kasvattamaan valkuaiskasvien viljelypinta-alaa. Samalla parannetaan kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta nykyisestä. Näin voidaan lisätä omavaraisuutta ja vahvistetaan myös ruokajärjestelmän huoltovarmuutta. Lisäksi asetuksen 5 ja 18 §:ää muutettaisiin siten, että keskimääräistä eläinmäärää laskettaessa tulos pyöristettäisiin kahden desimaalin tarkkuuteen. Nykyisen säännöksen mukaan tulos leikataan yhden desimaalin tarkkuuteen. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi Ruokaviraston ylläpitämän sähköisen Tukisovellus-järjestelmän uudistamisen vuoksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2020 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2020 valtion talousarvion momentille 30.20.41 on budjetoitu varoja tukien maksamiseen 526,200 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuoden 2020 nautapalkkiota varten enintään noin 34,2 miljoonaa euroa, vuoden 2020 lypsylehmäpalkkiota varten enintään noin 21,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 peltokasvipalkkiota varten enintään noin 15,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 70,9 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikköä kohden maksettavaa palkkion määrää muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että palkkioihin käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.