Valtioneuvoston asetus MMM/2020/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella ehdotetaan tarkennettavaksi vuodelta 2020 maksettavan viherryttämistuen ja nuoren viljelijän hehtaarikohtaisen tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo ensimmäisessä maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennettaisiin vuoden 2020 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulisi käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan korotettavaksi 9 sentillä hehtaarilta tukialueella AB. Tukialueella C tukioikeuksien arvoa alennettaisiin 6 sentillä hehtaarilta. Vuodelta 2020 maksettavaa viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää alennettaisiin 5 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Tukialueella AB viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää ei muutettaisi. Vuodelta 2020 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää korotettaisiin 27,5 eurolla hehtaarilta. Tuet on tarkoitus maksaa joulukuussa 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 526,200 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2020 maksettavaa perustukea varten enintään noin 236,7 miljoonaa euroa, vuodelta 2020 maksettavaa viherryttämistukea varten enintään noin 144,8 miljoonaa euroa ja vuodelta 2020 maksettavaa nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 9,6 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 391,1 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikkötukitasoja muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Jos asetusehdotuksen mukaisia muutoksia tukitasoihin ei tehtäisi, perustuen enimmäismäärä alittuisi tukialueella AB noin 100 000 eurolla ja ylittyisi tukialueella C noin 70 000 eurolla. Viherryttämistuen enimmäismäärä ylittyisi noin 60 000 eurolla tukialueella C. Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.