Valtioneuvoston asetus TEM/2020/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, p. +35 8295062115

Asia

Audiovisuaalisten tuotantojen maksuhyvitysjärjestelmästä voimassa olevaan asetukseen tulee muutoksia ja täsmennyksiä ja ehdotettu asetus poikkeaa vain vähän aiemmasta asetuksesta. Audiovisuaalisten tuotantojen maksuhyvitysjärjestelmän tarkoituksena on toimia yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen sekä audiovisuaalisen kulttuurin kehittymisen välineenä. Sen avulla pyritään lisäämään alueellista taloudellista toimeliaisuutta, kansainvälistä kiinnostusta alueeseen ja vahvistamaan erilaisten verkostojen toimintaa. Asetuksessa säädetään hyvityksen myöntämisen edellytyksistä ja mm. enimmäismääristä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 31.12.2023 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin (RV)

Vaikutukset

Maksuhyvityksellä on merkittävä vahvistava vaikutus audiovisuaalisen toimialan työllisyyteen. Hyvitystä saaneisiin tuotantoihin on vuodesta 2017 alkaen työllistynyt noin 4 000 alan ammattilaista. Lisäksi rahoitetut tuotannot ovat työllistäneet majoitus-, ravitsemus- ja logistiikka-aloja. Maksuhyvitystä varten on varattu 8,35 milj. euron valtuus momentille 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) ja hallinnointiin 0,5 milj. euron lisäys momentille 32.01.05 (Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.