Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta (HE 8/2020 vp; EV 132/2020 vp)

HE 8/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Iida Huhtanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047346
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen