Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp; EV 146/2020 vp)

HE 70/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta ja lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen