Hallituksen esitys OM/2020/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

HE 7/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150244
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Esityksessä ehdotetaan, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta tekojen tekemisestä kohteen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Maininta sukupuolesta teon vaikuttimena lisättäisiin myös julkista kehottamista rikokseen koskevaan oikeushenkilön rangaistusvastuusäännökseen silloin, kun rikos, johon kehotetaan tai houkutellaan, olisi törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys korostaa sukupuolivihaa ilmentävän rikollisuuden moitittavuutta. Vihapuheen osalta esityksen arvioidaan edistävän ja parantavan tosiasiallisesti erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun eri toimijoina.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen