Hallituksen esitys OM/2020/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

HE 246/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150520
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä muutettavaksi muun muassa vankeuslakia, tutkintavankeuslakia, yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettua lakia, valvotusta koevapaudesta annettua lakia, yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annettua lakia ja rikoslakia. Esitys liittyy Rikosseuraamuslaitoksen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Ehdotetussa henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevassa laissa olisi yleissäännöksiä täydentävät, nimenomaan Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa koskevat säännökset, joiden periaatteet ovat yleisen tietosuojalainsäädännön mukaiset. Lisäksi ehdotettavilla laeilla kehitettäisiin seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelytapoja nykyistä selkeämmiksi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta.
Vaikutukset
Ehdotettavilla laeilla varmistettaisiin tietosuojavaatimusten huomioon ottaminen sekä kehitettäisiin seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelytapoja. Esityksellä turvattaisiin yksityiselämän suojan toteutumista sekä parannettaisiin rangaistukseen tuomittujen oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen