Hallituksen esitys OM/2020/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

HE 246/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, p. 029 5150520

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä muutettavaksi muun muassa vankeuslakia, tutkintavankeuslakia, yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettua lakia, valvotusta koevapaudesta annettua lakia, yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annettua lakia ja rikoslakia. Esitys liittyy Rikosseuraamuslaitoksen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Ehdotetussa henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevassa laissa olisi yleissäännöksiä täydentävät, nimenomaan Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa koskevat säännökset, joiden periaatteet ovat yleisen tietosuojalainsäädännön mukaiset. Lisäksi ehdotettavilla laeilla kehitettäisiin seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelytapoja nykyistä selkeämmiksi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta.

Vaikutukset

Ehdotettavilla laeilla varmistettaisiin tietosuojavaatimusten huomioon ottaminen sekä kehitettäisiin seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelytapoja. Esityksellä turvattaisiin yksityiselämän suojan toteutumista sekä parannettaisiin rangaistukseen tuomittujen oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.