Valtion takaukset UM/2020/201

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Tappiokorvaussitoumuksen antaminen Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund)

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Pekka Hirvonen, p. 029 5351407

Asia

Esitetään, että valtion erityistehtäväyhtiö Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund) annettua valtion tappiokorvaussitoumusta korotettaisiin 150 miljoonaan euroon sijoitusriskin jakamiseksi valtion ja Finnfundin kesken. Uusi sitoumus korvaisi vuonna 2018 annetun 75 miljoonan euron tappiokorvaussitoumuksen. Finnfund voi ottaa uusia hankkeita sitoumuksen piiriin 31.12.2024 asti, poikkeuksena peruuntuneista erityisriskirahoitettavista hankkeista vapautuvat varat, jotka voidaan allokoida uudelleen johtokunnalle annettavan ohjeen mukaan. Hankkeet säilyvät sitoumuksen piirissä, kunnes Finnfund irtaantuu niistä. Liiketoiminnan riskit useissa Finnfundin kohdemaissa ovat koronaviruspandemian myötä nousseet, ja on tärkeää, että Finnfund kykenee olemaan koronakriisissä osa ratkaisua kohonneista riskeistä huolimatta. Kehitysrahoituslaitokset ovat hyvässä asemassa auttamaan kehitysmaita koronapandemiassa tukemalla kehitysmaiden yksityistä sektoria selviytymään kriisistä ja pelastamaan työpaikkoja ja elinkeinoja edistäen samalla oikeudenmukaista siirtymää ympäristöystävälliseen, ilmastokestävään ja vähäpäästöiseen kehitykseen. Vuonna 2018 annettu sitoumus on jo täynnä. Tappiokorvaussitoumuksen piiriin voivat kuulua vain OECD:n kehitysapukomitean (DAC) kehitysapukelpoiseksi luokittelemaan maahan suuntautuvat hankkeet. Hankkeiden valmistelu on osa Finnfundin tavanomaista hankevalmistelua. Rahoituskriteerit, ml. vaatimus suomalaisesta intressistä, ovat pääosin samat, mutta hyväksyttävä riskitaso on korkeampi kuin Finnfundin rahoituspäätöksissä yleensä. Myönteisten kehitysvaikutusten osalta vaatimustaso on tavallista tiukempi. Tarkemmat vaatimukset täsmennetään ulkoministeriön ohjeessa Finnfundin johtokunnalle.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että valtion erityistehtäväyhtiö Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund) annetaan 150.000.000 miljoonan euron suuruinen valtion tappiokorvaussitoumus sijoitusriskin jakamiseksi valtion ja Finnfundin kesken, joka korvaa aiemman, 2018 annetun 75 miljoonan euron tappiokorvaussitoumuksen (RV).

Vaikutukset

Tappiokorvaussitoumuksen korotuksen taloudelliset vaikutukset on huomioitu eduskunnan 26.6.2020 hyväksymässä valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa, jonka mukaan Finnfundille voidaan antaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain (291/1979) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia erityisriskirahoitukseen liittyvien tappioiden korvaamisesta valtioneuvoston muutoin määräämin ehdoin siten, että sitoumusten piiriin kuuluvien maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten yhteinen pääomamäärä saa olla vasta-arvoltaan enintään 150.000.000 euroa. Talousarvioesityksestä varataan kunakin vuonna kansainvälisen kehitysyhteistyön varsinaisen kehitysyhteistyön maa- ja aluekohtaisesta määrärahasta (24.30.66.2) maksettavaksi summa, jonka Finnfund on korvaushakemuksessaan edellisenä tilikautena ulkoministeriölle esittänyt. Korvauksen enimmäismäärä kunakin vuonna on 15.000.000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.