Valtioneuvoston asetus TEM/2020/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Iida Huhtanen, p. +35 8295047346

Asia

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi ydinenergia-asetusta (161/1988). Muutosehdotuksen taustalla ovat muutokset lainsäädännössä, joista seuraa muutostarpeita myös asetustasolle. Muutosten taustalla ovat vuonna 2018 voimaan tullut uusi säteilylaki (859/2018), turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi annettu neuvoston direktiivi (2013/59/EURATOM) eli ns. säteilyturvallisuusdirektiivi ja ydinenergialain muutos (xx/2020). Asetusmuutoksen tavoitteena on saattaa asetus yhdenmukaiseksi muuttuneen lainsäädännön kanssa. Ydinenergia-asetus sisältää joitakin informatiivisia viittauksia vanhaan säteilylakiin (592/1991) ja sen kohtiin, minkä vuoksi asetuksen säännösten viittaukset on tarpeen saattaa ajan tasalle muuttuneen lainsäädännön kanssa. Asetukseen on tarpeen tehdä myös joitakin sisällöllisiä täsmennyksiä valvonnasta vapautetun ydinjätteen sääntelyn osalta. Edellä mainittujen muutostarpeiden lisäksi asetusta on tarpeen muuttaa ydinenergialakiin tehtyjen muutosten perusteella. Ydinenergialain 6 a §:n muutoksella on vaikutusta myös ydinenergia-asetuksen säännöksiin. Pykälässä säädetään tutkimusnäytteiden viennistä Suomen lainkäyttövallan ulkopuolelle ja tällaisten jätteiden loppusijoittamiseen liittyvistä menettelyistä. Asetuksessa on tarpeen täsmentää laissa säädettyä menettelyä. Lisäksi lain 7 g §:ään hyväksytty muutos käytöstäpoistosuunnitelman päivittämisestä vaikuttaa asetuksen säännöksiin. Yksittäinen muutos seuraa myös lain turvajärjestelyjä koskevista säännöksistä, koska asetuksessa oleva säännös nostettaisiin lain tasolle, eikä siitä ole tarpeen enää säätää asetuksessa. Toinen yksittäinen muutos seuraa julkista kuuluttamista koskevan lainsäädännön muutoksesta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.