Valtioneuvoston asetus STM/2020/249

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta ja eräiden etuuksien maksupäivistä

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen, p. 029 5163005

Asia

Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin eräiden kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien maksupäivistä sekä lakeja tarkempia säännöksiä kansaneläkerahastosta maksettaviin etuuksiin ja kuluihin liittyen valtion osuuden ennakon ja lopullisen osuuden vahvistamisesta ja maksamisesta sekä näihin liittyvien tietojen luovuttamisesta. Asetuksella säädettäisiin etuuksien maksupäivistä lukuun ottamatta takuueläkettä, eläketukea ja eläkkeensaajan asumistukea, joiden maksupäivistä säädetään etuuksia koskevissa laeissa. Etuuksien maksupäivät säilyisivät samoina kuin voimassa olevissa säännöksissä. Ehdotetun asetuksen valtion osuuksia koskevat säännökset liittyvät valtion ja Kansaneläkelaitoksen väliseen maksumenettelyyn. Ehdotetussa asetuksessa maksumenettelyä on yhdenmukaistettu eri etuuksien valtion osuuksien osalta. Muutokset aiempaan liittyvät vuoden 2021 alusta voimaan tuleviin lainmuutoksiin (HE 108/2020 vp; EV 148/2020 vp), joilla kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuksia koskevat perussäännöksiä sekä asetuksenantovaltuuksia on yhdenmukaistettu. Kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuksia sekä etuuksien maksupäiviä koskevat voimassa olevat kuusi eri asetusta kumottaisiin nyt annettavaksi ehdotetulla asetuksella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta ja eräiden etuuksien maksupäivistä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.