Hallituksen esitys LVM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

HE 251/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia ja merimieseläkelakia. Esityksessä ehdotetaan poistettaviksi osa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lakiin vuonna 2016 tehdyistä valtioneuvoston asetuksella voimaan saatettaviksi jätetyistä muutoksista. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta annetulla lailla oli tarkoitus hyväksyä merenmittausalukset mukaan tukikelpoisen toiminnan piiriin. Muutokset jätettiin valtioneuvoston asetuksella voimaan saatettaviksi, koska voimassa olevan tukiohjelman muuttaminen vaatii Euroopan komission hyväksynnän. Suomi lähetti asiasta ennakkoilmoituksen Euroopan komissiolle meriliikenteen valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaisesti. Komissio ei kuitenkaan ole hyväksynyt Suomen tukiohjelman muutosta. Tämän vuoksi lakimuutokset, joita ei ole saatettu voimaan, ehdotetaan poistettaviksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös merimieseläkelakia siten, että merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät säilyisivät merimieseläkelain soveltamisalan piirissä edellä mainitusta lakimuutoksesta huolimatta. Samalla ehdotetaan muutettavaksi laissa olevia muutoksenhakua koskevia säännöksiä vastaamaan 1.1.2020 alkaen voimassa olevaa oikeustilaa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Merimieseläkelain muuttamisesta annettua lakia sovellettaisiin 1.1.2017 lähtien merityösopimuslaissa tarkoitettua työtä sellaisessa suomalaisessa aluksessa tekevään työntekijään, jota käytetään järjestelmälliseen merenmittaustoimintaan kansainväliselle kilpailulle alttiissa meriliikenteessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan huomattavia vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen