Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (HE 150/2020 vp; EV 171/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 150/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tukijärjestelmän mahdollista laajentamista myöhemmin koskemaan myös sellaisia vähintään 0,5 hehtaarin suuruisia alueita, jotka koostuvat erillisistä vähintään 0,2 hehtaarin alueista kunkin alueen keskimääräisen leveyden ollessa vähintään 20 metriä ja kaikkien alojen täyttäessä muilta osin ehdot tukijärjestelmään hyväksymiselle, eikä pienempien alojen hyväksymisestä aiheudu tarpeetonta hallinnollista lisätaakkaa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsityksen määräaikaisesta tukemisesta sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen