Hallituksen esitys OKM/2020/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

HE 249/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Erityisasiantuntija Laura Niemi, p. +35 8295330046

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslain 36 §:ää. Esitys tarkentaisi päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa. Esityksessä ehdotetaan pykälään lisättäväksi uusi momentti siitä, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Pykälän otsikkoon ehdotetaan myös teknisluonteista korjausta. Varhaiskasvatuslain 36 §:n täsmentämisen taustalla on muun muassa eduskunnan lausuma EV 67/2018 vp, jossa eduskunta lausui seuraavaa: ”Eduskunta edellyttää, että jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja ryhdytään tarvittaessa pikaisesti lasten edun takaaviin riittäviin lainsäädäntötoimiin”. Henkilöstömitoituksen toteutuminen on yksi varhaiskasvatuksen laadun tae. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatuslakiin uudet 57 a ja 57 b §:t, joissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen henkilökunnan velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta, sekä toimenpiteistä ilmoituksen johdosta. Ilmoitusvelvollisuus koskisi varhaiskasvatuslain soveltamisalaan kuuluvaa julkista ja yksityistä toimintaa. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Hallituksen esityksellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.