Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020 vp; EV 196/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 167/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, p. +35 8295530372

Asia

Eduskunta edellyttää että, hallitus seuraa tarkoin 2. lakiehdotuksen 8 a §:n mukaisen veronpalautusten porrastetun leikkauksen vaikutuksia energiaintensiivisten teollisuusyritysten kilpailukykyyn epävarmassa suhdannetilanteessa, ja työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi ryhtyy tarvittaviin toimiin päästövähennyssitoumusten puitteissa.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta sekä lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.