Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020 vp; EV 196/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 167/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530372
Asia
Eduskunta edellyttää että, hallitus seuraa tarkoin 2. lakiehdotuksen 8 a §:n mukaisen veronpalautusten porrastetun leikkauksen vaikutuksia energiaintensiivisten teollisuusyritysten kilpailukykyyn epävarmassa suhdannetilanteessa, ja työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi ryhtyy tarvittaviin toimiin päästövähennyssitoumusten puitteissa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta sekä lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen