Valtioneuvoston asetus VM/2020/260

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Slovakiaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Finanssineuvos Jouni Sinivuori, p. +35 8295530463

Asia

Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen 42 artiklassa määrätyn mukaisesti Slovakian osuuteen EVM:n peruspääomasta tehtiin väliaikainen korjaus. Väliaikainen korjaus on voimassa 12 vuotta euron käyttöönotosta. Korjauksen voimassaoloajan päättyessä EVM:n jäsen merkitsee ja maksaa loppuosan pääomaosuudestaan. Jakoperusteen väliaikaista korjausta sovelletaan tällä hetkellä Slovakian lisäksi Latviaan, Liettuaan ja Viroon. Slovakia otti euron käyttöön 1.1.2009, joten sitä koskevan korjauksen voimassaolo päättyy 1.1.2021. Tämän seurauksena Slovakian osuus EVM:n peruspääomasta nousee ilman erikseen tehtäviä päätöksiä EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen 42 artiklan 4 kohdan perusteella. Niiden EVM:n jäsenten, joihin ei sovelleta väliaikaista korjausta, osuus pääomasta alenee vastaavasti. Slovakian peruspääoman jakoperusteeseen ja pääomaosuuteen tulevat muutokset edellyttävät EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteisiin I (EVM:n alkuperäinen jakoperuste) ja II (Peruspääomaan tehdyt merkinnät) tehtäviä mukautuksia. EVM hallintoneuvosto hyväksyi 21.11.2020 Slovakian jakoperusteeseen EVM:n peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen päättymisen edellyttämät mukautukset Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen. Hallintoneuvoston päätöksen mukaan liitteiden mukautukset tulevat voimaan, kun pääoman siirrot on tehty EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti tai 1.1.2021, kumpi näistä on myöhempi. Slovakia on maksanut muille EVM:n jäsenille pääoman jakoperusteen muutoksesta johtuvat pääoman siirrot 9.12.2020. Näin ollen liitteiden I ja II mukautukset tulevat voimaan 1.1.2021. Mukautukset saatetaan Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulisi voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Slovakiaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Vaikutukset

Slovakian EVM:n peruspääoman jakoperusteeseen ja pääomaosuuteen tuleva mukautus kasvattavat Slovakian osuutta maksetusta pääomasta 134,15 miljoonaa euroa. Jakoperusteen mukautus alentaa Suomen osuutta maksetusta pääomasta 2,43 miljoonaa euroa. Mukautuksen jälkeen Suomen osuus maksetusta pääomasta on 1 434 640 000 euroa. Suomelle on maksettu pääomaosuuden mukautuksesta seuraava pääomaosuuden alentumisen määrä takaisin 9.12.2020. Suomen EVM:n peruspääoman jakoperusteen mukainen pääomaosuus laskee 1,7841 prosentista 1,7811 prosenttiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.