Valtioneuvoston asetus TEM/2020/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Valtioneuvoston asetuksella (697/2020), joka annettiin 15.10.2020 mahdollistettiin yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen enimmäismäärältään 800.000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena myös silloin, kun kyse olisi perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta, joka myönnettäisiin kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin. Lisäksi ehdotetulla asetusmuutoksella mahdollistettiin kehittämisavustuksen myöntäminen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Kyseessä oli pääosin väliaikainen asetusmuutos, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2020. Valtioneuvoston asetuksen (697/2020) voimaantulosäännöstä muutettaisiin ehdotetulla asetuksella siten, että asetuksen väliaikaisesti muutetut 5, 8 b, 11 ja 12 § olisivat voimassa 30.6.2021 asti. Ehdotus perustuu siihen, että Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa on Euroopan komission 30.11.2020 antamalla päätöksellä jatkettu 30.6.2021 asti. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Kehittämisavustukset myönnetään talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa momentilta 32.30.42, jolle esitetään vuoden 2021 talousarvioesityksessä 8 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin kytkeytyviin hankkeisiin ja 3 milj. euroa kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin hankkeisiin. Ehdotettu asetusmuutos ei kasvata yrityksen kehittämisavustuksiin budjetoidun määrärahan tarvetta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.