Valtioneuvoston asetus TEM/2020/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020-2022

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Kuljetustukijärjestelmää esitetään jatkettavaksi. Alueellisesta kuljetustuesta annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus, jota sovellettaisiin kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosina 2020-2022. Kuljetustukea voitaisiin myöntää tukeen oikeutetuilla alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksista. Kuljetustuen sisältö säilyisi pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna. Kuljetustukea myönnettäisiin harvaan asutuilla alueilla eli Itä- ja Pohjois-Suomen NUTS 2 –alueella sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella. Kuljetustuen tukitasot säilyisivät samalla tasolla kuin vuosille 2018 ja 2019 annetussa kuljetustukiasetuksessa. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020-2022 (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asuttujen alueiden yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla. Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan yhteensä noin 240 kappaletta. Kuljetustuki maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.30.44 (Alueellinen kuljetustuki), jolle on vuoden 2020 talousarviossa momentille on myönnetty 6 000 000 euron määräraha. Vuoden 2021 talousarvioesityksessään hallitus on esittänyt momentin määrärahaksi 6 000 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.