Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta (HE 129/2020 vp; EV 197/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 129/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Johtaja Jaska Siikavirta, p. 029 5163394

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy selvittämään asiakasmaksujen maksukaton seurantavastuun siirtämistä asiakkaalta viranomaiselle. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen välisen eron selkeyttämiseksi sekä asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarvetta koskevan sääntelyn tarkentamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lain tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.