Valtioneuvoston asetus TEM/2020/208

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Asia

Ehdotuksella helpotetaan yhdessä toimivien aktiivisten asiakkaiden ja energiayhteisön tuottaman sähkön jakamista. Yhdessä tuotetun sähkön jakaminen jo asennettuja jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja käyttäen tulee mahdolliseksi, kun jakaminen tapahtuu yhden sähköverkkoliittymän takana samalla kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä. Lisäksi parannetaan sähkön pientuottajan asemaa säätämällä sähkönkäyttöpaikalle tehtävästä taseselvitysjakson sisäisestä tuotannon ja kulutuksen yhteenlaskusta (netotus). Hallitusohjelman mukaan sääntelyä ja verotusta kehitetään siten, että helpotetaan energian pientuotannon hyödyntämistä kaikille osapuolille, mukaan lukien taloyhtiöt, pientalot ja maatilat. Ehdotus liittyy valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen, jonka mukaan aktiiviset asiakkaat ja energiayhteisöt voisivat hyödyntää myös kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän ulkopuolella sijaitsevaa pienimuotoista sähköntuotantoa ns. erillisen linjan välityksellä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Asetukseen sisältyy siirtymäaikoja.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Ehdotus parantaisi sähköä tuottavan loppukäyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää omaa tuotantoaan sekä mahdollistaisi tuotetun tai varastoidun sähkön jakamisen paikallisten energiayhteisöjen ja aktiivisten asiakkaiden ryhmien sisällä. Ehdotus kannustaisi sähkön tuottamiseen lähellä kulutusta ja sähkövarastojen hankintaan. Lähellä tapahtuva pienimuotoinen tuotanto perustuu usein uusiutuviin energialähteisiin, millä olisi positiivisia ilmastovaikutuksia. Varastojen hyödyntäminen kulutushuippujen aikoina voisi pienentää sähköjärjestelmän tehontarvetta. Hyvityslaskennan tai netotuksen toteuttamisen ei arvioida juurikaan lisäävän sähköntoimitusten selvityksen käyttökustannuksia. Datahubin, jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien investointikustannusten järjestelmän kehittämiseksi arvioidaan olevan miljoonan euron luokkaa. Ehdotus pienentäisi valmisteverotuottoja ja mahdollisesti arvonlisäverotuottoja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.