Valtioneuvoston asetus VM/2020/266

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valmisteverotusmenettelyä ja autoverotusmenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, p. +358 295 530 183

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi uusi valtioneuvoston asetus autoverotuksen verotarkastuksesta. Asetus annettaisiin autoverolain 64 §:n 6 momentin nojalla, ja siinä säädettäisiin autoverotusta koskevassa verotarkastuksessa noudatettavasta menettelystä sekä esitettävästä aineistosta ja omaisuudesta. Säännökset vastaisivat verotusmenettelystä annetun asetuksen verotarkastusta koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua valtioneuvoston asetusta. Valmisteverovelvollisten kirjanpitoa ja Verohallinnon suorittamaa tarkastusta koskevat säännökset kumottiin valmisteverotuslaista ja asianomaisista valmisteverolaeista valmisteverolainsäädännön muutoksilla, jotka tulevat voimaan vuoden 2021 alussa. Valmisteverovelvollisten kirjanpitoon ja verotarkastukseen sovelletaan lainmuutosten jälkeen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakia, jonka mukaan kirjanpitoa ja verotarkastusta koskevat tarkemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat säännökset on annettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetulla valtioneuvoston asetuksella. Asetukseen nyt lisättävät säännökset vastaisivat pääosin valmisteverotuslaista ja asianomaisista valmisteverolaeista kumottua sääntelyä. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen autoverotuksen verotarkastuksesta ja asetuksen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetut asetusmuutokset toteuttavat hallituksen esityksessä valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi esitettyjä verotusmenettelysääntelyn uudistamisen ja yhtenäistämisen tavoitteita. Samalla sääntelyä ajantasaistettaisiin ja täsmennettäisiin. Muutokset vaikuttaisivat verovelvollisen oikeusturvaa parantavasti. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua asetusta sovelletaan Verohallinnon toimivaltaan kuuluvassa valmisteverotuksessa. Autoverotuksen verotarkastuksesta annettavaa asetusta sovellettaisiin sekä Verohallinnon että Liikenne- ja viestintäviraston toimittamassa verotuksessa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.