Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp; EV 194/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 31/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Finanssineuvos Tero Meltti, p. +35 8295530770

Asia

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan Senaatti-kiinteistöistä, sen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöistä sekä koko Senaatti-konsernista vuoden 2022 syysistuntokauden alkuun mennessä kokonaisvaltaisen selonteon, jossa muun muassa 1) tarkastellaan muun muassa valtion tilahallintoa kokonaisuudessaan, sen organisaatiota, toimintaperiaatteita, sääntelyä, asiakkaan asemaa, kustannuksia, palvelusopimuksia ja niihin mahdollisesti liittyneitä erimielisyyksiä, järjestelmän vaikutuksia viranomaisten edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja tilahallinnon vastuuta muun muassa toimitilojen kuntoon liittyvistä puutteista ja 2) arvioidaan yleisemminkin liikelaitosmallin sopivuutta valtion tilahallinnon organisaatiomuotona sekä 3) arvioidaan uuden Puolustuskiinteistöjä koskevan sääntelyn toimivuutta erityisesti valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön välisen ohjaustoimivallan toteutumisen osalta sekä henkilöstön aseman kehittymistä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä, lain valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta, lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, lain sähkömarkkinalain 2 §:n muuttamisesta ja lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.