Valtioneuvoston asetus VM/2020/265

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen, p. +35 8295530212

Asia

Valtion virkamiesasetuksen 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi oikeusministeriön hallinnonalalla tapahtuneiden muutosten johdosta. Tiettyjen virkojen perustamis-, lakkauttamis- , muuttamis- ja siirtämistoimivalta säädettäisiin oikeusministeriön sijasta Tuomioistuinvirastolle. Lisäksi ao. lainkohdasta ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana säännös ulosottovirastoja koskevasta virkajärjestelytoimivallasta. Lisäksi valtion virkamiesasetuksen 28 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että ministeriön nimi muutetaan muotoon ulkoministeriö, nimike kansalaispalvelujen päällikkö muutetaan konsulipäälliköksi ja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavien ministeriön virkamiesten luetteloon lisätään uutena nimikkeenä ulkoministeriön protokollapäällikkö.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.