Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020vp, EV 189/2020 vp)

HE 98/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Vilkkonen, p. 029 5342391

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 kuitenkin siten, että laki kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.