Valtioneuvoston asetus MMM/2020/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) on tullut voimaan 1.1.2021. Laissa säädetään metsitystuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Lain nojalla voidaan metsittää niin sanottuja joutoalueita. Tuki myönnetään EU-lainsäädännössä tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena ja se on harkinnanvarainen. Metsitystuen myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovelletaan edellä mainitun lain lisäksi valtionavustuslakia (688/2001). Esitettävällä asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä siitä, mikä katsotaan pääasialliseksi tarkoitukseksi harjoittaa maatila- tai metsätaloutta ja siitä, milloin tällaisen toiminnan harjoittamisen voidaan katsoa muodostavan pääosan säätiön toiminnasta. Tarkempia säännöksiä annettaisiin myös luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopivista alueista ja alueellisten seikkojen huomioon ottamisesta, käytettävistä puulajeista, taimi- ja siemenmääristä erilaisilla kasvupaikoilla, metsänviljelyaineiston alkuperästä, ennen metsityksen toteuttamista tehtävistä toimenpiteistä, taimikon jälkihoidosta ja muista metsityksen toimenpiteistä. Asetuksella annettaisiin lisäksi tarkemmat säännökset metsitystuen kustannuskorvauksen ja hoitopalkkion määrästä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Metsitystoimenpiteitä rahoitetaan vuonna 2021 valtion talousarvion momentilta 30.40.47 (Tuki joutoalueiden metsitykseen). Käytettävissä oleva määräraha vuonna 2021 on 1,36 miljoonaa euroa. Momentin määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha. Momentille on budjetoitu myös myöntämisvaltuutta, jonka nojalla vuonna 2021 saa tehdä metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain mukaisia metsityspäätöksiä enintään 5,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2021 tukijärjestelmän puitteissa arvioidaan käynnistettävän metsitystoimia noin 2 000 hehtaarilla vuodessa ja vuodesta 2022 eteenpäin noin 3 000 hehtaarilla vuodessa. Ehdotetussa asetuksessa tarkoitetusta tukijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset katetaan sen voimassaoloaikana valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen