Valtioneuvoston asetus STM/2020/270

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593
Asia
Asetuksella on tarkoitus muuttaa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (582/2017) 3, 6 ja 7 §:ää. Asetusmuutoksella muutettaisiin säännöksiä, joilla tietyt leikkaukset on keskitetty eri sairaaloihin. Tavoitteena on, että kirurginen päivystysvalmius kyetään säilyttämään eri puolilla Suomea kuitenkaan vaarantamatta alkuperäisen asetuksen tavoitteita laadusta, vaikuttavuudesta, potilasturvallisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Samalla edistetään alueellisen työnjaon toteutumista. Tiettyjen syöpätyyppien leikkaushoito esitetään poistettavaksi yliopistosairaaloihin keskitettävän erikoissairaanhoidon listalta (6 §) ja määriteltäväksi muun keskitettävän erikoissairaanhoidon 7 §:ssä. Tällöin näitä syöpäleikkauksia voidaan tehdä 7 §:n edellytyksin myös keskussairaaloissa. Asetuksen 7 §:ään esitetään edellytykset, jotka mahdollistavat poikkeamisen alaspäin pykälässä esitetyistä sairaalakohtaisista leikkausten lukumääristä tekonivelkirurgian, selkäkirurgian, rintasyövän, peräsuoli-, paksusuoli- ja munuaissyövän osalta. Tämä edellyttää asiasta sopimista erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa kirurgisen päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Riittävä ympärivuorokautinen päivystys sekä laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus tulee varmistaa yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa. Edellä kuvatun lisäksi asetukseen lisättäisiin 3 §:ään Vaasan sairaanhoitopiirille asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksella ei ole oleellisia valtiontaloudellisia vaikutuksia. Päivystyskyvyn ylläpitäminen nykyisellä keskussairaalaverkolla koetaan tärkeäksi ja ehdotetut asetusmuutokset puolestaan päivystyskyvyn ylläpitoa mahdollistavaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen