Hallituksen esitys OM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

HE 109/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150071
Asia
Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat välttämättömät muutokset luottotietolakiin ja maksupalvelulakiin. Samalla selkiytetään mainittujen lakien suhdetta sovellettaviin yleissäädöksiin. Luottotietolaista ehdotetaan poistettavaksi henkilötietojen käsittelyä ja sen valvontaa koskevat säännökset, jotka ovat päällekkäisiä tietosuoja-asetuksen kanssa. Lisäksi ehdotetaan lyhennettäväksi eräitä maksuhäiriötietojen säilytysaikoja eduskunnan lausuman (EV 69/2020 vp, 4. lausuma) toteuttamiseksi. Maksupalvelulain asiakashäiriörekistereihin liittyvät säännökset ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja maksulaitoslain vastaavien säännösten kanssa, huomioiden tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi rikosrekisterilain säännöstä tietojen luovuttamisesta poikkeustapauksessa henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuun ottamatta luottotietolain säilytysaikoja koskevia säännöksiä, jotka tulisivat voimaan kuusi kuukautta myöhemmin kuin muut mainitun lain säännökset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen muutoksista seuraisi Ulosottolaitokselle henkilöresurssien lisäystarvetta, josta vuonna 2022 arvioidaan toteutuvaksi enintään 4 henkilötyövuotta. Pidemmällä aikavälillä vaikutus voisi olla 8-10 henkilötyövuotta, mikä vastaisi noin 400 000 euroa vuodessa työnantajakuluineen. Lisätyö olisi arvioitava tarkemmin lain soveltamisen alkuvaiheessa toteutuneen ilmoitusmäärien ja ulosottotodistuksia koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Mahdollisesta lisärahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 25.20.01 (Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot) määrärahasta. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen parantaisi erityisesti niiden ylivelkaantuneiden asemaa, jotka kykenevät suoriutumaan veloistaan. Toisaalta uudistuksella voi olla kielteisiä vaikutuksia muun muassa luotonhakijoiden luottokelpoisuuden arviointiin ja luottoriskien hallintaan. Muutoksilla olisi yrityksille myös tietojärjestelmävaikutuksia. Muut esityksessä ehdotetut lainmuutokset ovat pääosin teknisiä. Esityksen lakiehdotuksilla olisi kuitenkin yritysvaikutuksia sekä kansalaisten yksityiselämän suojaan kohdistuvia vaikutuksia. Luottotietotoiminnan harjoittajille aiheutuva hallinnollinen taakka tai kustannusvaikutukset seuraisivat erityisesti luottokelpoisuusarvioihin liittyvistä suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien turvaamiseksi. Tietosuojavaltuutetulle mahdollisesti lisätyöstä aiheutuvat kustannusvaikutukset ovat vähäisiä ja katettaisiin valtion talouden kehyspäätösten ja valtion talousarvion mukaisista määrärahoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen