Hallituksen esitys STM/2021/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

HE 259/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kaisu Ahtola, Hallitussihteeri p.029 5163785
Asia
Työterveyshuoltolain 3 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että työterveyshuollon toteuttamiseen vaadittavan koulutuksen suorittaneista fysioterapeuteista tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä, kun nämä nykyisin ovat työterveyshuollon asiantuntijoita. Ehdotetulla lailla toteutettaisiin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotus työterveyshuollon ammattihenkilön määritelmän muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Esityksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä moniammatilliseen yhteistyöhön työterveyshuollossa ja pyrkiä vähentämään tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvaa työkyvyttömyyttä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen