Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)

U 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Maria Rautavirta, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342564
Asia
Asetusehdotus (COM(2020) 767 final) on uutta sääntelyä, ja se on yksi Euroopan komission data-strategian toimenpiteistä. Datastrategian yhtenä tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat. Asetusehdotuksessa säädettäisiin julkisen sektorin hallussa olevien tiettyjen suojatun datan luokkien uudelleenkäytöstä, datan jakamispalveluihin sovellettavista vaatimuksista ja tunnustetuista data-altruismipohjaisista organisaatioista. Asetuksessa säädettäisiin myös näitä koskevista viranomais- ja muista tehtävistä ja datan siirtämisestä kolmansiin maihin. Lisäksi asetusehdotuksella perustettaisiin Euroopan datainnovaatiolautakunta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Asetusehdotus tukee tavoitetta edistää datan hyödyntämistä ja avata julkisen sektorin tietovarantoja. Asetusehdotuksen säännöksillä pyrittäisiin osaltaan varmistamaan se, että avaaminen tehtäisiin henkilötietojen suojan ja liikesalaisuuksien kaltaiset kolmansien osapuolten intressit turvaten. Kansallisen arvion mukaan vaikutukset julkisen sektorin toimijoihin olisivat laajakantoiset ja edellyttäisivät muutoksia useisiin lakeihin Suomessa. Komission teettämän arvion mukaan keskitetyn tietopisteen luomisen ja datan käsittelymekanismien kertaluonteinen kulu olisi noin 10,6 miljoonan euroa jäsenvaltiota kohden ja jäsenvaltioille aiheutuvat vuosittaiset kulut olisivat keskimäärin 610 000 euroa. Asetus ei kuitenkaan suoraan määritä kansallista toteutusta, vaan jättää viranomaisille joustavuutta kohtuullistaa asetuksesta seuraavia investointitarpeita ja harkita mahdollisuuksia korvata tällaiset kustannukset hallinnollisten maksujen tai palkkioiden avulla, joita ne voivat veloittaa datan uudelleenkäytön sallimisesta. Asetuksen myötä nimettävien tai perustettavien toimivaltaisten viranomaisten, keskitetyn tietopisteen ja toimivaltaisten elimien hallinnollinen ylläpitäminen voi edellyttää muutoksia kansallisten viranomaisten tehtäviin ja viranomaisten toimintaan liittyvien määrärahojen uudelleenarviointia. Asetuksella arvioidaan olevan hallinnollisia vaikutuksia myös valtion ja kunnan viranomaisten tietojärjestelmiin. Lisäksi asetusehdotuksella olisi suoria vaikutuksia toiminnan järjestämiseen erityisesti datan vastikkeellista jakamista liiketoiminnassa harjoittaville datan välittäjille sekä henkilötietojen välittäjille. Datanjakamispalveluita tarjoaville tulisi komission arvion mukaan noin 20 000 - 50 000 euron kertaluontoiset kustannukset uusien viranomaisvaatimusten täyttämisestä. Komission arvion mukaan asetuksen hyödyt voisivat olla noin 684 miljoonaa euroa vuodessa EU-alueella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen