Hallituksen esitys VM/2021/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

HE 260/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Panu Kukkonen, Budjettineuvos p.+35 8295530134
Asia

Euroopan unionin komissio antoi 2. toukokuuta 2018 ehdotuksensa Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamiseksi. Komission ehdotus annettiin ja se käsiteltiin osana Euroopan unionin monivuotista rahoituskehystä koskevaa neuvottelua. Komissio antoi 28.5.2020 muutetun ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä, jossa oli mu-kana myös ehdotukset unionin elpymisvälineen rahoittamiseksi. Eurooppa-neuvosto saavutti sovun EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) vuosille 2021-2027 sekä uudesta elpymisvälineestä 17.-21.7.2020 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan. Neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä hyväksyttiin lopulta 14.12.2020 ja julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 15.12.2020, jonka jälkeen neuvoston pääsihteeri lähetti päätöksen jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa varten. Euroopan unionin omia varoja koskevalla neuvoston päätöksellä hyväksytään Euroopan unionin talousarvion rahoitusjärjestelmä. Omien varojen päätöksessä määrätään omien varojen luokat sekä unionin talousarvion menoja varten käytettävä enimmäismäärä suhteessa bruttokansantuloon. Päätöksessä määrätään myös eräille jäsenvaltioille hyväksyttyjen maksukorjausten perusteista. Omien varojen päätöksessä annetaan myös komissiolle valtuudet ottaa lainaa yksinomaan covid-19-kriisin seurauksiin puuttumiseksi elpymisvälineen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen ja siinä tarkoitetun alakohtaisen lainsäädännön avulla.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kansallisessa talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 on huomioitu omien varojen päätöksen vaikutukset Suomen EU-maksujen (mom. 28.92.69) mitoitukseen. Vuoden 2021 talousarvion momentin 28.92.69 määrärahan käyttötarkoitusta on tarkoitus tarkistaa kevään 2021 lisätalousarvioesityksessä siten, että se mahdollistaa sekä uuden muovi-varan että tarvittaessa käteisvarojen maksamisen. Jatkovuosia koskevat tarkistukset tehdään vuosia 2022-2025 koskevan julkisen talouden suunnitelman (JTS-suunnittelun) laatimisen yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen