Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta

U 10/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 029 5163312

Asia

Komission 11.11.2020 antama ehdotus (COM (2020) 727 final) sisältää toimia, joilla olisi tarkoitus parantaa biologisiin, kemiallisiin ja säteilyyn liittyviin rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumista, niiden seurantaa, varhaisvaroittamista ja riskinarvioinnin ja reagoinnin koordinointia sekä unionin tason vastatoimia vakavan kansanterveysuhkan vallitessa. Asetusesitys loisi myös lainvoimaiset puitteet Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) toimivallan ja tehtävien laajentamiselle.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Komission 11.11.2020 antama ehdotus (COM (2020) 727 final) sisältää ehdotuksia, joilla biologisiin, kemiallisiin ja säteilyyn liittyviin rajat ylittäviin terveysuhkiin liittyvää komission ja sen terveysturvakomitean toimivaltaa lisättäisiin valmius- ja reagointisuunnittelussa, epidemiologisessa ja yleisessä seurannassa sekä varhaisvaroituksessa ja siihen reagoinnissa. Komission toimivaltaa lisättäisiin myös kansanterveyshätätilan vallitessa unionin laajuisista lääkinnällisistä vastatoimista päätettäessä. Asetus antaisi mahdollisuuden terveysturvakomitealle esimerkiksi yksinkertaisella enemmistöllä antaa osin sitovia suosituksia jäsenvaltioille rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi unionin keskeisten periaatteiden (ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus) turvaamiseksi. Se lisäisi merkittävästi jäsenvaltioiden raportointivelvoitteita komissiolle ja ECDC:lle erityisesti liittyen valmius- ja reagointisuunnitteluun, mutta myös epidemiologiseen ja yleiseen seurantaan sekä varhaisvaroittamiseen liittyen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.