Hallituksen esitys VM/2021/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

HE 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pertti Nieminen, p. +35 8295530461

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä sekä muutettavaksi työturvallisuuslakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia sekä verontilityslakia. Voimassa oleva veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettu laki kumottaisiin. Esityksessä ehdotetaan, että rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely otettaisiin käyttöön myös laivanrakennusalalla. Uuteen lakiin veronumerosta ja veronumerorekisteristä tehtäisiin menettelyn laajentamisen edellyttämät muutokset verrattuna voimassa olevaan lakiin. Työturvallisuuslain yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta ja luettelon pitämistä yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä koskevat velvollisuudet ulotettaisiin koskemaan myös telakka-alueella tapahtuvaa työskentelyä. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia. Verontilityslakia muutettaisiin siten, että Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Ålands kommunförbundille lisättäisiin tiedonsaantioikeus Ahvenanmaan maakunnan kuntien osalta yhteisöille maksuunpannuista yhteisöveroista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022. Muista lakiehdotuksista poiketen verontilityslain muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

YRITYKSILLE: Veronumeromenettelyn käyttöönotosta aiheutuisi telakoille hallinnollisia kustannuksia muun ohessa tunnistekorttien uusimisesta tai käyttöönotosta. Ehdotuksella tavoiteltu harmaan talouden määrän väheneminen laivanrakennusalalla tervehdyttäisi alan kilpailutilannetta ja parantaisi rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä markkinoilla. JULKISEEN TALOUTEEN: Harmaan talouden verovalvonnan tehostaminen lisäisi yrityksiltä ja työntekijöiltä kertyvien verotulojen ja työnantajasuoritusten määriä. Euromääräisiä arvioita ei voida esittää. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Esitys parantaisi Verohallinnon mahdollisuuksia suorittaa verovalvontaa telakoilla. Veronumeromenettelyn laajentaminen telakoille edistäisi myös työsuojeluviranomaisena toimivien aluehallintovirastojen toimintaedellytyksiä esimerkiksi ulkomaalaisvalvonnassa ja tilaajavastuuvalvonnassa. Esityksestä aiheutuisi Verohallinnolle tietojärjestelmien muutostarpeita, joiden toteuttamisesta syntyisi arviolta noin 215 000 euroa ulkoisia henkilötyökustannuksia. Tietojärjestelmämuutosten vaikutus Verohallinnon omiin henkilötyökustannuksiin olisi arvion mukaan 0,5 htv:ta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.