Valtioneuvoston asetus LVM/2021/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus audiovisuaalisista palveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Päivi-Maria Virta, p. 029 5342185

Asia

Asetuksen 6 §:n 1 momenttiin sisältyvä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien lista päivitetään katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen siten, että listalle lisätään listalla jo olevia miesten jalkapallon ja jääkiekon kilpailuja vastaavat naisten kilpailut. Asetukseen tehdään myös muut direktiivillä (EU) 2018/1808 audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiiviin 2010/13/EU tehdyt muutokset. Direktiivi edellyttää muutoksia asetuksen 1 §:n säännöksiin audiovisuaalisen sisältöpalveluntarjoajan sijoittautumisesta. Asetukseen lisätään myös uusi 2 a § videonjakoalustapalvelun tarjoajan sijoittautumisen määräytymisestä tietyissä säännöksessä tarkemmin määritellyissä tilanteissa. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 4-kohtaan tehdään lisäksi lähinnä teknisluonteinen tarkennus jakamalla kohta kahteen osaan. Asetuksen 8 § 2 momentti kumotaan, koska asiasta säädetään 1.1.2021 voimaan tulleessa sähköisen viestinnän palvelulain (217/2014) 211 §:n 7 momentissa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen audiovisuaalisista palveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivityksellä turvataan yhteiskunnallisesti merkittävien naisten kilpailujen laaja näkyvyys maksuttomilla televisiokanavilla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.