Valtioneuvoston päätös SM/2021/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Valtioneuvosto teki 11.9.2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.9.–18.10.2020 covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätökseen on tehty sisällöllisiä muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 7.1.2021 ja 22.1.2021 tehdyillä päätöksillä. Päätös on tällä hetkellä voimassa 25.2.2021 asti.

 

Rajavalvonta oli palautettuna sisärajoille myös 19.3.–18.9.2020 valtioneuvoston 17.3.2020, 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020 ja 20.8.2020 tekemien päätösten mukaisesti.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä sisärajavalvonnan korvaamiseksi ole vielä käytettävissä. Virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi on myös välttämätöntä ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä.

 

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi muutettaisiin 22.1.2021 tehtyä päätöstä 15.2.2021 alkaen niin, että Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat olisivat avoinna klo 9.00–21.00 ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion ja Pellon rajanylityspaikat olisivat avoinna klo 7.00–21.00. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koskisi tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Muut rajanylityspaikat olisivat edelleen auki vuorokauden ympäri.

 

Lisäksi epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta poistuisi Suomen ja Islannin välisestä liikenteestä.

 

Päätöksen sisältö olisi 15.2.2021 alkaen seuraava:

 

Sisärajavalvonta on palautettu covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi 25.2.2021 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

 

Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

 

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

 

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat

 

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

 

- Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

 

- Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

lentoliikenteessä:

 

- Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

 

vesiliikenteessä:

 

- Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Sisärajan voi ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla jäätä pitkin ilman rantautumista toisen valtion alueelle. Lisäksi saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan (järvet mukaan lukien) ja rajajoet myös muualta kuin tässä päätöksessä mainittujen rajanylityspaikkojen kautta. Saamelaisten edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan oikeuta ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

 

Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat ovat avoinna klo 9.00–21.00 ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion ja Pellon rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7.00–21.00. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Muut rajanylityspaikat ovat auki vuorokauden ympäri.

 

Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 22.1.2021 tehdyn päätöksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle n. 280 000 euron lisäkustannukset viikossa. Sisärajavalvonnan aiheuttamat lisäkustannukset Rajavartiolaitokselle ovat olleet tähän asti 2020–2021 n. 20,9 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta myönnettiin vuoden 2020 lisäbudjeteissa n. 16,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa ei ole huomioitu sisärajavalvonnan jatkumisesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Sisärajavalvonnasta aiheutui vuonna 2020 poliisille n. 390 000 euron lisäkustannukset ja Tullille n. 165 000 euron lisäkustannukset. Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. VIRANOMAISET: Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin toimivat. RAJANYLITTÄJÄT: Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja, avoinna olevia rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.