Hallituksen esitys LVM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta

HE 9/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Esityksessä ehdotetaan merilain muuttamista siten, että lakiin lisättäisiin säännökset ulkomaisessa alusrekisterissä olevan Suomeen ilman miehistöä rahdatun ulkomaisen aluksen hyväksymisestä määräajaksi suomalaiseksi ja aluksen rekisteröinnistä liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi alusrekisterilakia siten, että siinä säädettäisiin ehdotettavaan merilain muutokseen liittyvistä aluksen rekisteröintiä koskevista velvoitteista.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä arvioidaan olevan alan elinkeinotoiminnalle ja työllisyydelle myönteisiä vaikutuksia. Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan kovin suuria. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen