Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/144

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 251/2020 vp; EV 9/2021 vp.)

HE 251/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Emmi Nykänen, p. 029 5342397

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.