Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/144

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 251/2020 vp; EV 9/2021 vp.)

HE 251/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen