Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/130

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 178/2020 vp; EV 6/2021 vp)

HE 178/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Anja Liukko, p. +35 8295062078

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ydinenergialain muuttamisesta, lain Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n muuttamisesta ja lain Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.