Valtioneuvoston asetus OM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 17.30

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia

Vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat sekä laitosäänestyksen toimittavat vaalitoimikuntaan kuuluvat vaalivirkailijat rinnastettaisiin rokottamisjärjestyksessä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun väestöryhmään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.4.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla muutoksella edistetään tulevien kuntavaalien koti- ja laitosäänestysten järjestämistä mahdollisimman terveysturvallisella tavalla. Samalla turvataan, että karanteeniin asetetut henkilöt voivat käyttää perustuslaissa säädettyä oikeuttaan äänestää kuntavaaleissa. Ehdotetulla muutoksella voidaan arvioida olevan myönteisiä vaikutuksia mahdollisuuksiin rekrytoida riittävä määrä vaalivirkailijoita äänestyksiä toimittamaan. Ehdotettu vaalivirkailijoiden rokottaminen voi hidastaa kunnissa rokotusjärjestyksen mukaan rokotettavien muiden kohderyhmien suojaamista. Vaikutuksen suuruuden arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen sen kohdistuessa vain rajattuun määrään vaalivirkailijoita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen