Hallituksen esitys OM/2021/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 172/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi avioliittolakia, oikeudenkäymiskaarta ja tuomioistuinmaksulakia. Avioliittolakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen kumoamalla. Oikeudenkäymiskaareen ja tuomioistuinmaksulakiin ehdotetut muutokset liittyvät avioliiton kumoamista koskevaan sääntelyyn. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjaukseen pakkoavioliittojen mitätöinnistä. Avioliittolakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että ulkomailla alaikäisenä solmittu avioliitto tunnustetaan vain erityisestä syystä, jos ainakin toisella aviopuolisoista oli avioliiton solmimishetkellä asuinpaikka Suomessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Avioliiton kumoamista koskeva sääntely edellyttää kustannusvaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia väestötietojärjestelmään ja yleisten tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmään. Esityksellä on vähäistä vaikutusta myös tuomioistuinten hakemusmaksuihin sekä oikeusavun kustannuksiin. Esityksessä tarkoitetuista muutoksista oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalalle aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen