Hallituksen esitys TEM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

HE 37/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732

Asia

Hallituksen esitystä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 27/2021 vp) täydennetään lisäämällä siihen säädökset COVID-19 -pandemiaan liittyvien, toimitilojen sulkemista koskevien rajoitusten aiheuttamien menetysten kohtuullisesta korvaamisesta yrityksille. Eduskunta on edellyttänyt korvausta koskevan sääntelyn valmistelua toimitilojen sulkemista koskevien säädösten säätämisen yhteydessä. Esitys koskee pieniä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suurten yritysten osalta annetaan erillinen kustannustukilain muutosesitys, kun asiaa koskevat neuvottelut EU:n komission kanssa on saatu päätökseen. Esitykset on jaettu kahteen osaan myös, jotta varmistetaan pienten yritysten tukijärjestelmän nopea käynnistyminen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä (RV)

Vaikutukset

Kiinnipitotuen vaikutus valtion talouteen arvioitu 70 milj. euroa, josta ensi vaiheessa esitellyn pienten ja mikroyritysten osuus noin kaksi kolmasosaa. Momentilla 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) on käytössä arviolta 360 miljoonaa euroa vuoden 2020 siirtomäärärahaa kustannustuen kolmannen hakukierroksen ja tämän täydennyksen perusteella maksettaviin menoihin. Niiden menoarvio yhteensä on 330 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.