Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/189

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 171/2020 vp; EV 12/2021 vp)

HE 171/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Makkonen, p. +35 8295530013

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av kreditinstitutslagen
 3. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
 5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 7. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 9. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 11. Laki säästöpankkilain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av sparbankslagen
 13. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
 15. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 17. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain kumoamisesta
 18. Lag om upphävande av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
 19. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta
 20. Lag om upphävande av 2 § 3 mom. i lagen om företagssanering
 21. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
 23. Laki arvopaperitileistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 11 § i lagen om värdepapperskonton
 25. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
 27. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 25 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 2 kap. 25 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 29. Laki Suomen Pankista annetun lain 11 ja 26 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 11 och 26 § i lagen om Finlands Bank
 31. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 33. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.