Muutos johtokunnan kokoonpanossa OM/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Oikeusministeriö

Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia
Tuomioistuinlain 19 a luvun (209/2019) 7 ja 8 §:ssä säädetyn mukaisesti valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viideksi vuodeksi kerrallaan sille esitettyjen ehdokkaiden joukosta. Tuomarijäsenistä yhden on oltava hovioikeuden tai käräjäoikeuden päällikkötuomari ja yhden hallinto-oikeuden tai erityistuomioistuimen päällikkötuomari. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jos johtokunnan jäsen ei ole enää nimeämisensä perusteena olleessa virassa, on hänen tilalleen nimettävä uusi jäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto on 4.4.2019 asettanut Tuomioistuinviraston johtokunnan viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024. Johtokuntaan on nimetty päällikkötuomari käräjäoikeudesta (laamanni Jyrki Kiviniemi) ja hallinto-oikeudesta sekä muu kuin päällikkötuomari hovioikeudesta ja erityistuomioistuimista (vakuutusoikeustuomari Minna Markkanen). Laamanni Kiviniemen varajäsen, Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tuija Turpeinen on siirtynyt korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2021-31.10.2027 ja vakuutusoikeustuomari Markkasen varajäsen, markkinaoikeustuomari Nina Korjus on siirtynyt Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnan jäseneksi 1.2.2021 alkaen. Turpeisen ja Korjuksen tilalle on siten nimettävä uudet varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ja käräjäoikeudesta nimettävän varajäsenen tulee olla päällikkötuomari. Hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten päällikkötuomarit ovat 15.3.2021 nimenneet ehdokkaiksi johtokunnan varajäsenen tehtävään käräjäoikeudesta nimettäväksi varajäseneksi laamanni Sirpa Pakkalan ja erityistuomioistuimista nimettäväksi varajäseneksi markkinaoikeustuomari Markus Mattilan.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Tuomioistuinviraston johtokuntaan laamanni Jyrki Kiviniemen varajäseneksi laamanni Sirpa Pakkalan ja vakuutusoikeustuomari Minna Markkasen varajäseneksi markkinaoikeustuomari Markus Mattilan 1.4.2021 alkaen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3.4.2024 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen