Hallituksen esitys OM/2021/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

HE 52/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150244
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Rikoslain maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, maksuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettaviksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennösten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31. päivänä toukokuuta 2021, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys tehostaa maksuvälinepetosten torjuntaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Esitys vahvistaa rikosoikeudellista suojaa lailliselle taloudelle ja lisää maksujärjestelmien luotettavuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen