Hallituksen esitys OM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

HE 53/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Asia

Esityksessä ehdotetaan poikettavan osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain yhtiökokousta, osuuskuntalain osuuskunnan kokousta, yhdistyslain yhdistyksen kokousta sekä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain, säästöpankkilain, vakuutusyhtiölain, vakuutusyhdistyslain, vakuutuskassalain, työttömyyskassalain ja hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain vastaavia kokouksia koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Esityksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena, johon osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tietyin edellytyksin poikettavaksi säännöksistä ja sääntömääräyksistä, jotka rajoittavat valtuutetun käyttöä ja etäosallistumista osuuskuntien, yhdistysten, osuuspankkien ja muiden osuuskuntamuotoisten luottolaitosten, säästöpankkien, vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen ja hypoteekkiyhdistysten kokouksissa. Lisäksi ehdotetaan voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2021 kumoamista. Lakiehdotus poikkeaa sisällöltään voimassa olevasta väliaikaisesta laista voimassaoloajan lisäksi siten, että ehdotuksen mukaan yhteisön osakkeenomistajien tai jäsenten kevään tai kesän kokous voidaan lykätä pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä. Lykkäysmahdollisuus vastaa aiemmassa väliaikaisessa laissa 290/2020 säädettyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa kesäkuun 2022 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Vaikutukset
Ehdotus mahdollistaa sen soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kevään, kesän ja syksyn 2021 lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestämisen hallitusti ja turvallisesti. Näiden yhteisöjen päätöksenteon edellytysten turvaamisella terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen on olennainen merkitys sekä näiden yhteisöjen toimintaedellytysten että niiden osakkeenomistajien ja jäsenten kannalta. Väliaikaisen lain voimassaolon jatkaminen kesäkuun 2022 loppuun asti mahdollistaa etäosallistumista helpottavan ja verkkokokoukset mahdollistavan pysyvän lainsäädännön valmistelun ja voimaan saattamisen yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ehdotuksella ei muuteta tilinpäätöksen laatimisen ajankohtaa, joten ehdotus ei heikennä verotuksen ja verovalvonnan toteutumista edellä mainittujen kokouksien määräajan siirtämisestä huolimatta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen