Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

U 19/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katariina Vuorela, Neuvotteleva virkamies p.029 5342029
Asia
Asetusehdotuksella COM(2021) 85 final jatkettaisiin määräaikaisen verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (531/2012) sääntelyn voimassaoloa kymmenellä vuodella kesäkuuhun 2032 asti. Koska asetusta on muutettu useita kertoja, komissio ehdottaa, että asetus laadittaisiin uudelleen. Ehdotuksen mukaan nykyinen verkkovierailusääntely säilyisi pääpiirteiltään samankaltaisena kuin aiemmin. Ehdotuksen mukaan verkkovierailun enimmäistukkuhintoja kuitenkin laskettaisiin, minkä lisäksi ehdotus sisältää uusia avoimuutta, palvelun laatua ja hätäviestinnän käyttömahdollisuutta koskevia säännöksiä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Verkkovierailun vähittäistason lisämaksuista on lähtökohtaisesti luovuttu kesällä 2017. Verkkovierailumarkkinoiden kilpailudynamiikka edellyttää tukkusääntelyn jatkamista vähittäistason sääntelyn rinnalla. Tukkuhintakattojen laskeminen erityisesti datan osalta edistäisi verkkovierailumarkkinoiden kestävyyttä sekä mahdollistaisi kuluttajille ja muille verkkovierailuasiakkaille lisämaksuttomat verkkovierailupalvelut myös jatkossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen