Hallituksen esitys STM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

HE 49/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, p. 029 5163353
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen johdosta. Muuntogeenisillä organismeilla tehtäviä kenttäkokeita sekä mainittuja organismeja sisältävien tuotteiden markkinointia varten toimitettavissa hakemuksissa annettavien tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia muutettaisiin. Lisäksi tietojen luottamuksellisuuden merkitsemistä ja vahvistamista koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että geenitekniikan lautakunta voisi vahvistaa salassapidon tiedoille, jotka voivat vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja. Lautakunta vahvistaa salassa pidettävät tiedot toiminnanharjoittajan pyynnöstä. Tuotehakemusten ja kenttäkokeiden tiedot olisi jatkossa toimitettava ns. vakiotiedostomuodossa EU:n komission keskitettyyn sähköiseen tietojärjestelmään. Asetuksen edellyttämien muutosten lisäksi muuntogeenisillä organismeilla tehtäviä kenttäkokeita koskevaa yleisön kuulemisaikaa lyhennettäisiin 60 päivästä 30 päivään. Tietyissä tilanteissa kuulemista ei tarvitsisi järjestää lainkaan. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, koska yleisen elintarvikeasetuksen uudistusta aletaan soveltaa 27.3.2021. Vakiotiedostomuotoja koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, koska EU:n keskitettyä sähköistä tietojärjestelmää koskeva valmistelu on vielä kesken komissiossa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä on vähäisiä julkiseen talouteen, yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin, viranomaisten toimintaan, ympäristöön sekä yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.