Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/32

« Tasavallan presidentin esittely 7.5.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2021 vp; EV 36/2021 vp)

HE 20/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, lain Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 25 §:n muuttamisesta ja lain kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen