Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, p. 029 5342021

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen tiekartan laatimisesta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjattu, että Suomi jatkaa aktiivista työtä sekä lentoliikenteen että merenkulun päästöjen vähentämiseksi niin EU-tason kuin kansainvälisten järjestöjen kautta. Etenkin kansainvälisen meriliikenteen absoluuttiset kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavat, joten meri- ja sisävesiliikenteen päästöjä on edelleen vähennettävä liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Uusien vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisuiden pikainen kehittäminen ja käyttöönotto merkitsevät paitsi haasteita, myös merkittäviä mahdollisuuksia koko Suomen meriklusterille. Periaatepäätöksessä linjataan valtioneuvoston tahtotila ja kotimaiset toimenpiteet meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, sekä Suomen yleiset kannat keskeisiin kansainvälisiin päästövähennystoimiin. Periaatepäätöksen täytäntöönpanon etenemistä seurataan puolivuosittain ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, sekä säännöllisesti valtioneuvoston kanslian asettamassa meripolitiikan ohjausryhmässä ja liikenne- ja viestintäministeriössä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Vaikutukset

Periaatepäätöksen tavoitteena on, että Suomelle keskeisen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskevat vähintään Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) sekä EU:n tavoitteiden mukaan. Suomelle merikuljetukset ovat elintärkeitä, sillä Suomen tavaraviennistä noin 90 % ja -tuonnista noin 80 % kulkee meritse. Kaukana Euroopan päämarkkina-alueesta ja talvisin jäätyvän meren takana sijaitsevalle maalle laivaliikenteen päästöjen vähentämisen aiheuttamat lisäkustannukset voivat olla merkittävät. Siksi Suomi pyrkii tasapainoon yhtäältä tehokkaasti alusten päästöjä vähentävien toimien ja toisaalta niistä elinkeinolle ja kansantaloudelle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten välillä. Periaatepäätöksessä linjattuja toimia toteutetaan pääasiassa valtion budjettiraamien sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahalisäyksiä tai muita budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.