Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 029 5342560

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen tiekartan laatimisesta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Lisäksi hallitusohjelmassa on lukuisia muita kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyen. Fossiilittoman liikenteen tiekartta toteuttaa myös näitä kirjauksia. Tiekarttaluonnos vuoteen 2030 koostuu kolmesta eri vaiheesta, joista viimeinen on ehdollinen. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2021 päätettäisiin tuista ja kannusteista, joilla edistetään liikenteen päästöttömyyttä periaatepäätöksen toimeenpanoon osoitettujen määrärahojen puitteissa. Toisessa vaiheessa syksyllä 2021 muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelman, valtiovarainministeriön liikenteen verotustyöryhmän ratkaisujen sekä EU aloitteiden selvittyä lisättäisiin valikoimaan tarkoituksenmukaiset lisäkeinot, joiden edellytyksistä ja vaikutuksista tarvitaan vielä lisätietoja. Kolmannessa vaiheessa, viimeistään syksyllä 2021, hallitus arvioisi ja päättäisi mahdollisesta kansallisten lisätoimien tarpeesta liikenteen päästövähennyksiä koskien. Tätä varten hallitus jatkaa eri toimenpidevaihtoehtojen valmistelua, mukaan lukien fossiilisten polttoaineiden kansallista päästökauppaa ja ajokilometreihin ja tieluokkiin perustuva liikenneveromallia, siltä varalta, että muut kansalliset toimet ja EU-tason ratkaisut yhdessä olisivat riittämättömiä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (RV)

Vaikutukset

Periaatepäätöksen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet vähentäisivät kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä arviolta noin 0,6 miljoonan tonnin verran vuonna 2030. Toimenpiteet vähentäisivät myös liikenteen muita haitallisia ympäristövaikutuksia kuten ilmansaasteita ja melua. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä on arvioitu olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kansanterveydelle. Sähkön, biokaasun ja muiden kotimaassa tuotettujenvaihtoehtoisten käyttövoimien käyttö liikenteessä vähentää Suomen öljyriippuvaisuutta ja parantaa Suomen vaihtotasetta. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet edellyttäisivät yhteensä noin 442 miljoonan euron rahoitusta vuosina 2022-2030. Tiekartan toimenpiteille ei ole varattu rahoitusta vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelmassa. Yhteensä vuoden 2022 talousarvioon esitettäisiin noin 96 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelmaan noin 266 miljoonaa euroa. Toimenpiteitä edistävät määrärahat käsiteltäisiin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Lisäksi vuosille 2027-30 kohdistuisivat noin 80 miljoonan euron kustannukset. Osaan kustannuksista on esitetty rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio
  2. Promemoria
  3. Ehdotus periaatepäätökseksi
  4. Förslag till principbeslut
  5. Kustannusten erittely (salainen) *

* Liite salainen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.