Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Janne Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5342569
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen tiekartan laatimisesta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjattu, että Suomi jatkaa aktiivista työtä sekä lentoliikenteen että merenkulun päästöjen vähentämiseksi niin EU-tason kuin kansainvälisten järjestöjen kautta. Etenkin Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat 2000-luvulla kasvaneet merkittävästi, joten lentoliikenteen päästöjä on edelleen vähennettävä liikenteen päästövähennystavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisen kehityksen jatkuessa ja muiden sektorien vähentäessä päästöjään, uhkaa lentoliikenteen osuus kokonaispäästöistä kasvaa huomattavan suureksi. Lentoliikenteen osalta on tärkeää lisäksi huomioida, että sen ilmastoa lämmittävästä vaikutuksesta hiilidioksidi muodostaa ainoastaan kolmanneksen, mikä lisää toimialaan kohdistuvien päästövähennystoimien tärkeyttä. Periaatepäätöksessä linjataan valtioneuvoston tahtotila ja kotimaiset toimenpiteet lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, sekä Suomen yleiset kannat keskeisiin kansainvälisiin päästövähennystoimiin. Periaatepäätöksen täytäntöönpanon etenemistä seurataan puolivuosittain ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
Vaikutukset
Lentoliikenteen päästöjen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun edellyttää monipuolisen toimenpidekokonaisuuden tehokasta hyödyntämistä niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Periaatepäätöksen toimenpiteiden toteuttamisen kautta valtioneuvoston tavoitteena on vähentää kotimaan ja Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä vuoden 2018 tasosta laskettuna 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan lentoliikenteen tulisi olla päästötöntä vuonna 2045. Tavoitteiden saavuttamisessa huomioidaan vain lentotoiminnan tilastoidut CO2-päästöt, uusiutuvien lentopolttoaineiden elinkaarilasketut päästövähennykset mukaan lukien. Erilaisten markkinamekanismien muilla sektoreilla tuottamat välilliset päästövähennykset eivät sisälly tavoitteeseen. Hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimenpiteet vähentävät lähtökohtaisesti myös muita lentoliikenteen ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Periaatepäätöksessä linjattuja toimia toteutetaan pääasiassa valtion budjettiraamien sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahalisäyksiä tai muita budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen