Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta (HE 9/2021 vp; EV 45/2021 vp)

HE 9/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merilain 1 luvun muuttamisesta ja lain alusrekisterilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen